Świadectwo charakterystyki energetycznej. Co to jest? Jaki jest koszt?

Dokładnie 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. To przełomowy moment dla Polski. Aktualne wytyczne nakazują posiadanie świadectwa energetycznego obiektu. Co to dokładnie jest? Jaki jest koszt wyrobienia świadectwa? Kto wystawia taki dokument? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (inaczej nazywane paszportem energetycznym lub certyfikatem energetycznym) to dokument zawierający informacje dotyczące zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych użytkowników budynku lub części budynku. Jest to forma oceny, która ma na celu zbadać potrzeby energetyczne związane z:

 • ogrzewaniem,
 • chłodzeniem,
 • podgrzewaniem wody użytkowej,
 • wentylacją,
 • oświetleniem.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga przeprowadzenia obliczeń, w których ujmuje się parametry konstrukcji nieruchomości i sposób izolacji.

Kto musi posiadać świadectwa energetyczne?

W obecnym brzmieniu ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lub ich wydzielonych części, jeśli te są wykorzystywane na własny użytek. Nowy wymóg dotyczy przede wszystkim świeżo wybudowanych obiektów. Właściciel bez omawianego dokumentu nie będzie w stanie skutecznie dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub złożyć wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z tej procedury wyłączone są domy do 70 mkw. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest także niezbędne podczas zbycia na podstawie umowy sprzedaży oraz wynajmu. Dotyczy więc znaczącej części sektora biznesowego w Polsce.

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa sporządza osoba, która została wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Musi ona spełniać co najmniej następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu,
  wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
  i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe i uzyskać stopień zawodowy inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera lub posiadać ukończone studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawnieni są także posiadacze uprawnień budowlanych.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Przygotowanie paszportu energetycznego budynku nie podlega pod jeden cennik. Każdy wykonawca może zaproponować swoją cenę. Przegląd propozycji firm zajmujących się przeprowadzaniem audytów i wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej wskazuje, że za gotowy dokument w 2023 roku należy zapłacić od 400 do nawet 2500 złotych. Najtaniej będą mieli mieszkańcy domków jednorodzinnych położonych w niewielkich miastach i na wsiach. Ceny będą rosły proporcjonalnie do wielkości obiektu oraz średnich miesięcznych wynagrodzeń pracowników w danym mieście. Górna kwota jest zatem przypisana głównie dla firm i zarządców budynków wielkorodzinnych położonych w stolicy kraju.

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nowelizacja przepisów z 28 kwietnia 2023 roku usankcjonowała dwie formy świadectwa charakterystyki energetycznej – papierową oraz elektroniczną. Okres ważności obu będzie tożsamy i wynosi 10 lat od dnia jego sporządzenia. Paszporty przygotowane przed wyznaczoną datą, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wystawione. Co istotne, w przypadku prowadzenia robót budowlano-instalacyjnych, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna obiektu (lub jego części), świadectwo będzie trzeba przygotować ponownie. Do przykładowych działań wywołujących takie skutki zaliczamy:

 • wymianę okien i drzwi,
 • wymianę źródła ciepła,
 • docieplenie przegród zewnętrznych.

Warto też pamiętać, że za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi nałożenie kary o wartości do 5000 złotych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dlaczego to takie ważne?

W komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii czytamy, że „celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach”. Dzięki temu dokumentowi nabywcy nieruchomości będą wiedzieć, jak przedstawia się charakterystyka energetyczna obiektu, ile potencjalnie będzie kosztować zakup energii, jaki będzie wpływ organizacji na generowanie zanieczyszczeń. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, gdy troska o środowisko naturalne stała się kluczowym czynnikiem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa.

Chcesz poznać naszą ofertę?

Poznaj ofertę energii elektrycznej

Biznes Energia

Biznes Energia to zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Zajmujemy się sprzedażą energii i gazu sieciowego. Do współpracy partnerskiej wybraliśmy rzetelnego i pewnego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu, jakim jest Axpo Polska.

Kontakt

+48 22 122 02 02

Copyright © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.