Eksperci prognozują dalsze kierunki transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna jest koniecznością. Ostatnie lata to czas nieoczekiwanych zwrotów akcji, które wywróciły do góry nogami globalny porządek energetyczny. Pandemia koronawirusa, wstrzymanie dostaw gazu, a następnie wojna na Ukrainie, doprowadziły do wzrostu cen energii, zaburzeń w łańcuchach dostaw i spotęgowania niepewności. W tej sytuacji transformacja energetyczna, która zakłada odejście od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, staje się jeszcze bardziej pilna. Jak wygląda stan realizacji Polityki Energetycznej Polski? Co na ten energetyki przyszłości myślą eksperci? Kto stanie się wygranym reorganizacji polskiego rynku energii? Zapraszamy do lektury!

Czym jest transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to proces, w którym gospodarka oparta na paliwach kopalnych przechodzi na model zrównoważony o obiegu zamkniętym. Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Fundamentalne procesy transformacji energetycznej gospodarek to:

 • rozwój OZE,
 • redukcja strat energetycznych,
 • optymalizacja zużycia energii,
 • podnoszenie efektywności energetycznej obiektów, maszyn i procesów.

Transformacja energetyczna to wyzwanie dla wielu krajów na całym świecie. Niemcy wycofali się z energetyki jądrowej, co mocno nadszarpnęło stabilnością dostaw. Prezydent Francji zapowiedział nowe zamówienia na reaktory jądrowe. Kraje Bałkańskie są dopiero na początku budowy źródeł OZE.

Różne podejścia do transformacji energetycznej wynikają z odmiennych uwarunkowań gospodarczych, politycznych i społecznych. Jednak wszystkie kraje dostrzegają potrzebę zmian.

Co na temat transformacji energetycznej mówią eksperci?

Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, opublikował w 2023 roku raport „Low Emissions Scenario”. Przedstawia on trzy scenariusze rozwoju transformacji energetycznej, które uzależnione są od czynników geopolitycznych i rywalizacji między regionami.

 • Scenariusz „Clean Tech Rivalry” zakłada, że globalne potęgi gospodarcze (Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Chiny) rozpoczną napędzaną kapitałem konkurencję w łańcuchach dostaw czystej energii. Przy tym założeniu transformacja energetyczna będzie postępować szybko, ale nierównomiernie. Kraje, które będą w stanie zainwestować w nowe technologie i infrastrukturę, będą mogły rozwijać się szybciej, podczas gdy inne będą pozostawać w tyle.
 • Scenariusz „Low Emissions” jest opisywany jako połączenie optymizmu i realizmu. Podstawą zmniejszenia emisyjności gospodarek są w tym wypadku niezawodne łańcuchy dostaw, dobre relacje na linii Chiny-Stany Zjednoczone-Unia Europejska oraz presja instytucji międzynarodowych wywierana na gospodarki rozwijające się. Transformacja energetyczna postępuje tu w tempie zbliżonym do tego, który jest obecnie zakładany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną.
 • Scenariusz „Delayed Transition” wskazuje natomiast, że liczne wyzwania natury fiskalnej, militarnej czy społecznej ograniczą tempo działań na rzecz jakości klimatu. Transformacja będzie postępować znacznie wolniej niż w pozostałych dwóch scenariuszach. Do 2050 roku udział odnawialnych źródeł energii w globalnej produkcji energii wyniesie 50%, a emisje gazów cieplarnianych zostaną zredukowane o 30% w porównaniu z poziomem z 2019 roku.

W każdym z tych scenariuszy fotowoltaika jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii. W modelu „Low Emissions” przewiduje się, że do 2050 roku będzie odpowiadać za 27% globalnej produkcji energii elektrycznej. Przełożyłoby się to na redukcję emisji związanych z produkcją energii o aż 69% w porównaniu z ich obecnym poziomem. Jeśli z kolei podążymy ścieżką „Delayed Transition”, skala stosowania instalacji PV i farm wiatrowych wzrośnie ponad sześciokrotnie.

Christian Rynning-Tønnesen, CEO Statkraft podsumowuje „Pomimo wzmożonych napięć i rywalizacji geopolitycznej, wzrost w obszarze energii odnawialnej pozostaje silny i nie zatrzyma się ani nie cofnie. Koszty energii wiatrowej i słonecznej, baterii oraz samochodów elektrycznych zdecydowanie spadły w ciągu ostatniej dekady, zastępując paliwa kopalne. Bezpieczeństwo energetyczne stało się również priorytetem w dyskusji międzynarodowej, powodując zwiększony nacisk polityczny na rozwój OZE”.

Jakie są plany związane z transformacją energetyczną Polski?

Transformacja energetyczna to złożony proces, który wymaga przeprowadzenia wielu reform (gospodarczych, legislacyjnych, społecznych) i podjęcia szeregu działań. Wymaga ona również podejścia do planowania, co jest utrudnione z uwagi na ciągły postęp technologiczny, dużą niepewność i dynamikę gospodarki globalnej.

Rada Ministrów przyjęła „Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku”, która określa kierunki rozwoju energetyki w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Wśród priorytetów znajdują się między innymi:

 • Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej.
 • Rozwój rynków energii.
 • Wdrożenie energetyki jądrowej.
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • Poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

Część z tych postulatów jest już realizowanych od lat. Trudno nie zauważyć, że w sektorze biznesowym, publicznym i prywatnym poprawiła się izolacja cieplna przegród budowlanych, wdrożono źródła kogeneracyjne, rozpoczęto wymianę liczników na inteligentne czy utworzono Towarową Giełdę Energii. Inne postulaty, takie jak rozwój OZE, przeżywają swój boom właśnie teraz. Na pozostałe (m. in.wdrożenie energetyki jądrowej), będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

W jakim miejscu znajduje się transformacja energetyczna Polski?

Transformacja energetyczna Polski znajduje się we wstępnej fazie, a jej postęp w ujęciu geograficznym i rzeczowym jest nierównomierny. W niektórych obszarach, takich jak energetyka odnawialna, odnotowano znaczny postęp. W innych zauważalne są opóźnienia i dalsza niepewność. Do tej drugiej grupy możemy zaliczyć takie zadania jak budowa elektrowni jądrowej czy usługi elastyczności energetycznej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 roku udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł około 21%. Głównym źródłem OZE nadal są turbiny wiatrowe, które odpowiadały za 10,8% generacji prądu. Energetyka słoneczne z udziałem na poziomie 4,5% przeskoczyła źródła oparte o biomasę i biogaz (4,2%). Inne dane charakteryzujące stan transformacji energetycznej Polski wyglądają następująco:

 • najwyższy w UE udział węgla w produkcji energii elektrycznej – 69,2%,
 • wciąż rosnące zużycie energii – 173,5 TWh,
 • spadające ceny hurtowe energii elektrycznej.

Co to oznacza dla mieszkańców? Polska stała się krajem uzależnionym od dostępności i cen surowców nieodnawialnych. Niepewność na arenie międzynarodowej, rosnące koszty, zmiany polityczne – to wszystko nie pozostaje bez wpływu dla rodzimej energetyki. Dopóki nie zostanie zrealizowany plan zapisany w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku”, trudno będzie uzyskać stabilność dostaw i konkurencyjność gospodarki.

Kto stanie się wygranym transformacji energetycznej w Polsce?

Transformacja energetyczna w Polsce to proces, który będzie miał znaczący wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwa. Z pewnością wygranymi będą ci, którzy są w stanie dostosować się do niego i wykorzystać nowe możliwości. Wśród potencjalnych wygranych można wymienić:

 • Producentów i dostawców odnawialnych źródeł energii – wraz ze wzrostem udziału OZE w miksie energetycznym, wzrośnie również popyt na produkty i usługi oferowane przez tych przedsiębiorców.
 • Firmy działające w sektorze usług energetycznych – transformacja energetyczna wymaga rozwoju nowych technologii i rozwiązań, które umożliwią sprawne zarządzanie systemem opartym na zielonej energii. Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze będą miały szansę na rozwój i zdobycie nowych klientów.
 • Inwestorów w energetykę odnawialną – transformacja energetyczna wymaga znacznych inwestycji w rozwój OZE. Inwestorzy, którzy będą w stanie ulokować swój kapitał w te projekty, mogą liczyć na wysokie stopy zwrotu.
 • Obywateli, którzy będą mogli korzystać z czystej i bezpiecznej energii.
 • Sprzedawców energii elektrycznej pochodzącej z OZE – energia odnawialna jest tańsza, ekologiczna i gwarantuje bezpieczeństwo dostaw. To idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych, którzy mogą dodatkowo wykorzystać te informacje w polityce wizerunkowej marki. Nie ma wątpliwości, że popyt na energię cechującą się takimi właściwościami, będzie stale rósł. Z tego względu sprzedawcy powinni jak najszybciej włączyć do swojej oferty rozwiązania oparte na zielonych technologiach. Jednym z pomysłów jest podjęcie współpracy z Biznes Energia, autoryzowanym partnerem Axpo – jednego z liderów energetyki odnawialnej na świecie. Dywersyfikując działalność o dodatkowe produkty, można nie tylko podnieść poziom lojalności swoich klientów, ale także poszerzyć bazę kontaktów. Szczegóły programu dostępne są na tej stronie!
Chcesz poznać naszą ofertę?

Poznaj ofertę energii elektrycznej

Biznes Energia

Biznes Energia to zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Zajmujemy się sprzedażą energii i gazu sieciowego. Do współpracy partnerskiej wybraliśmy rzetelnego i pewnego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu, jakim jest Axpo Polska.

Kontakt

+48 22 122 02 02

Copyright © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.